Na temelju članka 11. Zakona o udrugama („Narodne novine“ broj 70/97) i članka
11 zakona o športu („Narodne novine“ broj 111/97), Skupština Ragbi Kluba“ ARENA“ Pula, održana 11.12.2001. i donijela je


S T A T U T  R A G B I  K L U B A  A R E N A PULA


I OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu, sjedištu i području djelovanja kluba; o zastupanju; ciljevima, te djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; o ostvarivanju javnosti rada udruge; o članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; o unutarnjem ustroju; o tjelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata te odgovornosti članova; imovini i raspolaganju s mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku, te postupku s imovinom u slučaju prestanka kluba.

Članak 2.

Naziv kluba: Ragbi Klub „ ARENA“ Pula
Skračeni naziv kluba je: R.K. „ ARENA“ Pula
Sjedište kluba je Pula, Valturska 78/6
Klub djeluje na području grada Pule, i Istarske županije.

Članak 3.

Ragbi Klub „ARENA“ Pula je športska udruga registrirana pri županijskom uredu za opću upravu.
Ragbi Klub „ARENA“ Pula je neprofitna pravna osoba.

Članak 4.

Klub ima znak.
Znak kluba je u obliku stilizirane Pulske Arene u kojoj se nalazi ragbi lopta i na kojoj piše ARENA. Iznad Arene piše Ragbi Klub a ispod arene piše 2001.

Članak 5.

Klub ima pečat.
Pečat kluba je ovalnog oblika izgleda ragbi lopte u kojoj se nalazi tekst
Ragbi Klub „ Arena“ Pula.

Članak 6.

Klub zastupaju: Predsjednik, Doprdsjednik i Tajnik.
Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje kluba.

II CILJEVI I DJELATNOSTI KLUBA

Članak 7.

Klub je osnovan u cilju promicanja, razvitka i unapređenja Ragbi športa u gradu Puli, Istarskoj županiji i Hrvatskoj.

Članak 8.

Djelatnosti kluba jesu:

- planiranje rada i razvoja Ragbi športa,
- organiziranje i provođenje redovitih sustavnih treninga članova radi pripreme za natjecanje,
- poduka i trening djece i mladeži,
- pripremanje svojih članova za sudjelovanje u ssustavu gradske, regionalne odnosno državne reprezentacije,
- upravljanje športskim objektima a kojih je klub vlasnik ili korisnik,
- priređivanja prvenstvenih i prijateljskih utakmica i turnira, te sudjelovanje na istima,
- organiziranja turneja kluba,
- poduzimanje mjera i stvaranja uvjeta za unapređivanje stručnog rada,
- skrb o zdravlju i zdravstvenoj zaštiti članova kluba,
- ukupnom aktivnosti kluba poticati razumjevanje i usvajanje etičkih vrijednosti kroz bavljenje športom.

Članak 9.

Rad kluba je javan.
Javnost rada kluba ostvaruje se na načine utvrđene ovim statutom , te:

- pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu kluba i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način,
- putem javnog priočivanja.

III ČLANSTVO U KLUBU

Članak 10.

Članom kluba može postati svaki poslovno sposoban državljanin Republike Hrvatske i pravna osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj.
Članom kluba može postati i strani državllanin u skladu sa propisima koje propisuje International Rugby Football Board, i statut Hrvatskog Ragbijaškog Saveza.
Članom kluba može postati i osoba mlađa od 16 kodina uz odobrenje roditelja ili skrbnika.

Članak 11.

Osoba koja želi postati članom kluba podnosi pristupnicu čiji sadržaj utvrđuje predsjedništvo.
Za osobe mlađe od 16 godina pristupnicu supotpisuje roditelj ili skrbnik.
Predsjedništvo odlučuje o prijemu članova kluba.
Članom kluba se postaje upisom u registar članova, koji vodi tajnik kluba.

Članak 12.

Članovima kluba se izdaje članska iskaznica.
Izgled, sadrži i način izdavanja članske iskaznice utvrđuje predsjedništvo posebnom odlukom.

Članak 13.

Predsjedništvo određuje iznos članarine za svaku tekuću godinu.

Članak 14.

Prava i obveza članova su:

- plaćanje članarine
- bavljenje športskom aktivnošću,
- sudjelovanje u upravljanju i poslovima kluba,
- čuvanje i podizanje ugleda kluba,
- čuvanje materijalnih dobara i izvršavanje preuzetih obveza.

Članak 15.

Članstvo u klubu prestaje:

- dragovoljnim istupom,
- neplaćanjem članarine,
- isključenjem.

Isključeni član ima pravo prigovora skupštini kluba čija je odluka konačna.

Članak 16.

Klub može biti udruženi član Hrvatskog Ragbijaškog Saveza.
Klub može biti pridružen Zagrebačkom Ragbi Savezu kao najbližem strukovnom športskom savezu.
Klub može biti udružen u Savez športova grada Pule.
Odluku o udruživanju u druge športske asocijacije ili istupanju iz onih u koje je već udružen donosi skupština kluba.

IV TIJELA KLUBA

Članak 17.

Tijela kluba su:

- Skupština
- Predsjedništvo
- Nadzorni odbor
- Časni sud.

Članak 18.

Skupština je najviše tijelo upravljanja klubom.
Skupštinu sačinjavaju svi članovi kluba.

Članak 19.

Skupština može biti redovita, izborna i izvaredna.
Skupština redovito zasjeda najmanje jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica skupštine održava svake četri godine.
Sjednice skupštine saziva predsjedništvo kluba na vlastitu inicijativu.
U odluci o sazivanju skupštine predsjedništvo utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice.
Predsjedništvo je dužno sazvati sjednicu skupštine kada to tzatraži najmanje 1/3 članova kluba ili Nadzorni odbor kluba. U svom zahtijevu za sazivanje skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Ako predsjedništvo ne sazove sjednicu skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, sazvat će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice).

Članak 20.

Skupštini predsjedava predsjednik kluba, a u njegovoj odsutnosti dopredsjdnik. U slučaju odsutnosti predsjednika i dopredsjednika kluba skupština će na početku sjednice glasovanjem odrediti osobu koja će presjedati sjednicom.
O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u pismohranu kluba.

Članak 21.

Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova.
U slučaju nedostatka kvoruma, čeka se pola sata, i nakon toga ako je nazočna najmanje četvrtina ukupnog broja članova skupštine, nazočni čine kvorum, a donesene odluke su pravo valjane, ali samo za pitanja koja su bila predviđena u najavljenom dnevnom redu.
Skupština donosi odluke javnim glasovanjem osim u slučaju kad donese odluku da se o pojedinom pitanju glasuje tajno.

Članak 22.

Skupština kluba:
- utvrđuje politiku i razvitka kluba,
- donosi mijenja Statut kluba,
- donosi financijski plan i završni račun,
- donosi i mijenja program rada kluba,
- donosi akte i odluke važne za rad kluba,
- bira i razriješava dužnosti predsjednika i dopredsjednika kluba,
- razmatra ii usvaja izvješća o radu kluba,
- daje smjernice za rad kluba,
- osniva i imenuje odbore, komisije i slična tijela prema potrebi, te im utvrđuje zadatke,
- odlučuje o žalbama članova protiv odluke časnog suda,
- odlučuje o prestanku rada kluba,
- obavlja i druge poslove određene zakonom ili statutom.

PREDSJEDNIŠTVO

Članak 23.

Izvršne funkcije i druge poslove utvrđene ovim statutom obavlja predsjedništvo kluba.

Članak 24.

Predsjedništvo čini pet članova.
Predsjedništvo je izvršno i operativno kolegijalno tijelo.
Predsjednik kluba saziva sjednice predsjenikštva i rukovodi radom predsjedništva.

Članak 25.

Predsjedništvo:
- bira i imenuje tajnika kluba,
- bira i imenuje blagajnika kluba
- saziva skupštinu kluba,
- utvrđuje program rada i statuta koji se podnose skupštini na razmatranje i prihvaćanje,
- utvrđuje prijedloge programa djelatnosti i planove rada,
- brine o izvršenju usvojenog programa rada i provedbi odluka skupštine kluba,
- upravlja imovinom kluba,
- imenuje komisiju i slična tijela prema potrebi, te im određuje zadatke,
- donosi opći akt kojim odlučuje o naknadama, nagradama i potporama, te besplatnom korištenju objekta i opreme,
- obavlja i druge poslove predviđene statutom i drugim općim aktima kluba.

Članak 26.

Sjednicu predsjedništva saziva predsjednik kluba.
Odluke predsjedništva donose se većinom glasova nazočnih na sjednici.
Predsjedništvo može pravovaljano donositi odluke ako sjednici prisustvuje više od polovice ukupnog broja članova predsjedništva.
Sjednice predsjedništva održavaju se po potrebi , a najmanje jednom u dva mjeseca.

Članak 27.

Za svoj rad predsjedništvo je odgovorno skupštini.
Predsjedništvo podnosi skupštini izvješće o svo radu.
Mandat članova predsjedništva traje četri godine.

NADZORNI ODBOR

Članak 28.

Nadzorni odbor prati nadzire rad tijela utvrđenih ovim statutom.
O svom nalazu i mišljenju obavještava skupštinu kluba i organ čiji je rad nadziran.
Nadzorni odbor utvrđuje da li je djelatnost kluba u skladu sa zakonom, statutom i drugim aktima kluba.
Nadzorni odbor posebno nadzire materijalno i financijsko poslovanje kluba.

Članak 29.

Nadzorni odbor ima tri člana.
Mandat članova nadzornog odbora održavaju se prema potrebi.
Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova nadzornog odbora.

PREDSJEDNIK KLUBA

Članak 30.

Predsjednika kluba bira skupština na mandat od četiri godine. Predsjednik kluba je po svojoj funkciji ujedno i predsjednik predsjedništva.
Predsjednik:
- zastupa klub
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga skupštine i predsjedništva kluba,
- brine se o upoznavanju javnosti s rado skupštine i njezinih tjela,
- rukovodi radom skupštine i predsjedništva,
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim statutom,
Predsjednik kluba podnosi izvješće o svom radu predsjedništvu i skupštini kluba.
U slučaju odsutnosti ili sprečenosti predsjednika u svim poslovima zamjenjuje dopredsjednik.

TAJNIK KLUBA

Članak 31.

Tajnika kluba bira i imenuje predsjedništvo na mandat od četri godine za obavljanje stručno-administrativnih poslova u klubu.
Tajnik kluba:
- brine za zakonitosti rada kluba,
- zastupa klub,
- brine o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka skupštine,
- vodi registar članova kluba,
- odgovara za pravodobnu pripremu sjednica skupštine i predsjedništva,
- obavlja i druge poslove koji mu se stavljaju u nadležnost odlukom skupštine, predsjedništva ili predsjednika.

ČASNI SUD

Članak 32.

Članovi kluba stegovno odgovaraju za provedbu svih članskih dužnosti utvrđenih statutom, prekšajnim pravilnikom Hrvatskog Ragbijaškog Saveza, pravilima ragbi igre i dobrim običajima u ragbiju.
Stegovni postupak provodi časni sud, sastavljen od tri člana, koje bira i opoziva skupština.
Zahtjev za pokretanje stegovnog postupka može podnijeti predsjedništvo, nadzorni odbor, trener, ili najmanje 1/10 članova skupštine.
Mandat časnog suda traje četiri godine.

U stegovnom postupku mogu se izreći slijedeće stegovne mjere;

- opomena
- vremenska kazna
- novčana kazna
- isključenje iz kluba

Odluke donose većinom glasova časnog suda.
Skupština donosi prekršajni pravilnik kojima se ravna u radu časni sud, a ukoliko pravilnik nije donešen u cjelosti se primjenjuje prekršajni pravilnik Hrvatskog Ragbijaškog Saveza.

Članak 33.

Protiv odluke časnog suda može se, u roku 15 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalba predsjedništvu u slučajevima kad predsjedništvo nije predlagač pokretanja stegovnog postupka.
U slučajevima kad je predsjedništvo pokretač stegovbnog postupka ili kad časni sud izriče najstrožiju kaznu – isključenje, žalba se u istom roku podnosi skupštini.
Žalba se mora riješiti u roku 30 dana računajući od dana prijema žalbe.

Članak 34.

Za rad pojedinim područjima kluba kao npr. Posebno svaka uzrasna kategorija igrača, može u svojoj momčadi osnovati svoj časni sud, čiji će rad predsjedništvo poticati i nadzirati.

V IMOVINA KLUBA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

Članak 35.

Imovinu kluba čine:
- novčana sredstva
- pokretne stvari
- nekretnine
- prava i obveze kluba

Članak 36.

Klub stječe imovinu:
- članarinom,
- dobrovoljnih priloga i darova,
- dotacija iz proračuna strukovnog Saveza,
- dotacija propračuna grada i države,
- iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 37.

Izvješće o financijsko- materijalnom poslovanju nadzorni odbor podnosi skupštini na razmatranje i prihvaćanje.

VI PRESTANAK RADA KLUBA

Članak 38.

Klub prestaje radom u slučajevima predviđenim zakonom.
U slučaju prestanka rada kluba imovina će pripasti Hrvatskom Ragbijaškom Savezu.
U slučaju prestanka rada temeljem odluke skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja kluba dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova skupštine kluba.

VII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Statut kluba donosi skupština kluba, nakon provedene rasprave.
Statut stupa na snagu danom donošenja.

Članak 40.

Tumačenje odredbi ovog statuta daje skupština kluba.
Tumačenje drugih akta daje predsjedništvo kluba.